อุดมพันธุ์การเกษตร

อาการของโรคบนใบ

อาการใบไหม้
อาการใบจุด
อาการใบเปลี่ยนสี
อาการใบหงิกและหด
อาการแคงเกอร์
อาการสแคป
อาการสนิมเหล็ก
อาการราแป้งขาว
อาการราน้ำค้าง
อาการราดำ
อาการแอนแทรคโนส

อาการของโรคที่พบทั้งต้น

อาการเหี่ยว
อาการแตกพุ่ม
อาการเน่าเละ
รากแคระแกร็น

อาการของราก

อาการรากปม
อาการรากเป็นแผล
อาการเน่าคอดิน
รากเน่าโคนเน่า
0

Your Cart