อุดมพันธุ์การเกษตร

"เพลี้ยไก่แจ้ส้ม"

ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง อาจส่งผลให้แมลงศัตรูพืชเข้าทำลายผลผลิตมะนาวในช่วงนี้ได้ เกษตรกรชาวสวนมะนาวควรเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้ส้ม สามารถพบได้ในระยะที่มะนาวแตกตาใบและยอดอ่อน โดยเริ่มแรกบริเวณตาหรือยอดอ่อนจะพบกลุ่มตัวอ่อน และมูลหวาน ซึ่งอาจพบเชื้อราดำปกคลุมอยู่ ยอดอ่อนที่ถูกทำลายจะหงิกงอและเหี่ยวแห้ง หรือพบตัวเต็มวัยสีเทาส้มเกาะอยู่ที่บริเวณยอดทำมุม 45 องศา

สำหรับแนวทางในการป้องกันและแก้ไข หากพบการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้ส้ม เกษตรกรควรหมั่นสำรวจปริมาณเพลี้ยไก่แจ้ส้มทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยการสุ่ม 5 ยอดต่อต้น จำนวน 10-20 ต้นต่อสวน

หากพบกลุ่มตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัยของเพลี้ยไก่แจ้ส้ม 2-3 ตัวต่อยอด ให้เกษตรกรตัดแต่งใบอ่อนและยอดอ่อนที่ถูกเพลี้ยไก่แจ้ส้มเข้าทำลายมาเผาไฟทิ้งนอกแปลงปลูก
จากนั้น ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง
อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
หรือสารไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
หรือสารโคลไทอะนิดิน 16% เอสจี อัตรา 1 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
หรือสารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% ซีเอส อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
หรือสารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน /ไทอะมีทอกแซม 14.1%/10.6% แซดซี อัตรา 4 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

Source  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

0

Your Cart