Sale!

จิบเบอร์เดน20% 5กรัม (x60)

฿100.00

จิบเบอร์เดน (GIBBERDEN)

ชื่อสามัญ : กรคจิบเบอเรลลิก (gibberelic acid) ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ 326-2559 กลุ่มสารเคมี : Gibberellins
3-methyl- – (33,3aR,4S,4qS7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-nemy” 6-methylene-2-oxoperhydro-40,7-methano-96,3-propeno [1,2-b]furan-4-carboxylic acid ….. 20% ST

ประโยชน์ ใช้ควบคุมการยึดช่อดอกขององุ่น วิธีใช้ ใช้อัตรา 0.2 กรัม ต่อน้ํา 20 ลิตร หรือ 5 กรัม (1 เม็ด) ต่อน้ํา 500 ลิตร พ่น 1 ครั้ง หลังตัดแต่งกิ่ง และมีการแทงยอดใหม่ ขณะช่อดอกยาวประมาณ 2 เซนติเมตร
มะเดินที่ปิดแน่น มีฉลาก วิธีเก็บรักษา ต้องเก็บ จิบเบอร์เดน (GIBBERDEN) ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลาก ติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ําดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ คําเตือน จิบเบอร์เคน (GIBBERDEN) เป็นวัตถุอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อ ป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้ 1. ห้าม ดื่มน้ํา กินอาหารหรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ห้าม เทสารที่เหลือหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ํา ลําคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว ห้าม ใช้ ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนํากลับไปใช้อีก ห้าม เด็กและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณ ที่กําลังพ่นสาร 2. ขณะผสม ต้อง สวมถุงมือ และหน้ากากเพื่อป้องกันมิให้สารเข้มข้น ถูกผิวหนังและกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ไม้กวน ขณะพ่นสาร ต้อง อยู่เหนือลมเสมอ และควรสวมถุงมือและหน้ากาก ต้อง ล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ และน้ํา ก่อนกิน อาหาร ดื่มน้ําหรือสูบบุหรี่ หลังจากทํางานเสร็จแล้ว ต้อง อาบน้ํา สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า

ปกชุดที่สวมทํางานให้สะอาด ภาชนะบรรจเมื่อใช้หมดแล้ว ให้กลั้วล้างด้วยน้ํา 3 ครั้ง – เอาน้ําล้างไปใช้ผสมพ่นสาร กําจัดภาชนะบรรจโดยทําลายแล้วฝังดิน หรือรวม ที่ปลอดภัย 3. ระวัง อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า

สําหรับผู้มีอาการแพ้ อาจทําให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง
1. ถ้าเกิดอาการพิษเนื่องจากการสูดดม รีบนําผู้ป่วยออกจากบริเวณ 10 และให้พักผ่อน ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์
2. ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ําสะอาดจํานวนมากนาน 15 นาที หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์
3. ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ําจนสะอาด ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
4. ถ้าเข้าปากให้รีบบ้วนน้ําล้างปาก หากกลืนกิน ห้าม ทําให้อาเจียน และ ห้าม ให้น้ํา เครื่องดื่ม หรืออาหารโดๆ ทั้งสิ้น

รีบนําผู้ป่วย ส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก คําแนะนําสําหรับเตาย์ 1. รักษาตามอาการ 2. หากกลืนกินเข้าไปจํานวนมากให้ล้างท้อง แล้วตามด้วย activated charcoal 25 g ผสมน้ํา 300 ml และ Sorbitol 70% 1-2 ml/kg น้ําหนักตัว (เด็กต่ํากว่า 12 ปี ลดขนาดเป็น sorbitol 35% 1.5-2.3 mi/kg น้ําหนักตัว)
วันที่ผลิต : น้ําหนักสุทธิ 5 กรัม Batch No.

Additional information

Weight 5 g