ไกลโฟเซต48แดงเที่ยงตรง 4ลิตร (x6)

สารสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% W/V SL (Glyphosate Isopropylammonium)

ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (Post-emergence) ในพื้นที่ที่ไม่ทำการเกษตร เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนติด หญ้าดอกขาวเล็ก หญ้านกสีชมพู หญ้าหางนกยูงใหญ่ และหญ้าตีนนก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน และผักโขม

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 400-500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 100-125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน ระหว่างแถวยางพารา หรือวัชพืชที่มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร

วิธีการเก็บรักษา : ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะเดิมที่ปิดแน่นและมีฉลากติดอยู่สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

คำเตือน : เป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

Additional information

Weight 4000 g