หนอนกระทู้

หนอนกระทู้ สินค้าดีมีคุณภาพ นำมาซึ่งผลผลิตที่มั่งคั่งและยั่งยืน ข้อมูลเพิ่มเติม หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีต้นกำเนิดในพื้นที่เขตร้อนของอเมริกาใต้ (เช่น บราซิล อาร์เจนติน่า) พบว่าเป็นแมลงศัตรูพืชที่อันตรายมากโดยเฉพาะในข้าวโพด เข้าทำลายตั้งแต่ระยะต้นอ่อนจนถึงระยะให้ผลผลิต ขยายพันธุ์ได้หลายรุ่นต่อปี ในประเทศไทย พบการระบาดครั้งแรกแปลงข้าวโพดแม่สอดในจังหวัดตากในเดือน ธันวาคม 2561 และได้แพร่ระบาดทั่วทุกภาคที่มีการปลูกข้าวโพดนับจากนั้นเป็นต้นมา วงจรชีวิตของหนอนใช้เวลา 30-40 วัน ช่วงที่ต้องมีการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดคือระยะตั้งแต่ข้าวโพดงอกจนถึงอายุ 30-43 วัน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการระบาดสูงที่สุด และเป็นช่วงที่ข้าวโพดฟื้นตัวได้ หลังจากช่วงนี้ไปแล้วการระบาดลดลงตามธรรมชาติ การป้องกันกำจัด เก็บกลุ่มไข่ หรือ ตัวหนอนทำลายทิ้ง เมื่อพบหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักจากไข่ ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง พ่นทางใบ โดยให้สลับกลุ่มสารเคมี เพื่อลดความต้นทานของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่แนะนำได้แก่ สารสไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร สารคลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา…

read more